5620 6200 // ungdomsskolen@faxekommune.dk

HELTIDSUNDERVISNING

Heltidsundervisning er et specialiseret tilbud:

Heltidsundervisningen henvender sig til  unge fra 7. – 10. klassetrin, der har brug for at få tilgodeset deres behov for et lille miljø, genkendelighed, ro og struktur.

Heltidsundervisningen tilbyder rammer med en høj grad af faste rutiner og gentagelser i hverdagen. I Heltidsundervisningen lægger vi vægt på den praksisnære undervisning.

Vi anvender specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet med det formål, at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af elevens faglige, sociale og personlige potentiale, i balancen mellem tryghed og udfordring.

 

Målet for heltidsundervisningen:

Målet for Heltidsundervisningen er, at eleven opnår en så stabil tilknytning til videre skolegang og uddannelse på ordinære vilkår, eller så tæt på ordinære vilkår, som muligt.

 

Elever:

Elever i Heltidsundervisningen har som oftest faglige huller og generelt et ikke alderssvarende fagligt niveau. Læringsmæssige vanskeligheder og/ eller længerevarende fravær fra grundskoleregi, kan ofte have skabt en massiv nederlagsfølelse og udfordring i forhold til, at kunne opretholde motivation og nysgerrighed på det at lære og troen på at kunne.

Ofte er elever i Heltidsundervisningen præget af, at det at være i et almindeligt folkeskolemiljø - selv med tæt, pædagogisk støtte, særlige ordninger og professionelle samarbejder rundt om den unge, har medført en belastningsgrad, der forstærker de vanskeligheder, den unge har.

Til Heltidsundervisningen visiteres elever, som kan drage nytte af tilbuddet. Udgangspunktet er beskrivelsen af den enkeltes behov. Her er den faglige vurdering af den enkelte elev afgørende.

Heltidsundervisningen modtager børn og unge, med forskelligartede udfordringer, i et skolemiljø så tæt på almenmiljøet som muligt.

Heltidsundervisningen modtager ikke elever med et kendt alkoholmisbrug, stofmisbrug eller kriminaliseret adfærd, eller børn og unge med en stærkt udad reagerende adfærd eller andre reaktionsmønstre, som fordrer øget støtte, guidning og behandling.

 

Vi vægter en tydelig struktur og et miljø med nærværende voksne, som har tydelige og positive forventninger til den enkelte.

I et tæt samarbejde med eleven, elevens familie og ofte med tæt inddragelse af professionelle aktører omkring barnet/ den unge, skaber vi de bedst mulige rammer for trivsel og læring.